44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

لیپاز (Lipase, LPS)


کد آزمایش

106


نام روش اندازه گیری

Photometeric


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه ناشتا باارزش تر است


تفسیر

علل عمده افزایش لیپاز عبارتند از:  پانکراتیت حاد: در اکثر مواقع سطح لیپاز به طور قابل توجهی افزایش نشان می دهد. افزایش معمولا 10-5 برابر حداکثر محدوده مرجع می باشد. سطح لیپاز معمولا ظرف 48-24 ساعت از آغاز مرحله ی حاد پانکراتیت افزایش یافته و به مدت 7-5 روز بالا می ماند.  سرطان پانکراس  انسداد مجرای پانکراس  سایر بیماری های پانکراس نیز می توانند باعث افزایش لیپاز شوند.  داروها (کدئین، اندومتاسین، مورفین) علل عمده کاهش لیپاز عبارتند از: کاهش سطح لیپاز به میزان کم تر از حداقل محدوده ی مرجع، می تواند نشان دهنده ی آسیب دائمی به سلول های تولید کننده ی لیپاز در پانکراس باشد، که این می تواند در اثر بیماری های مزمن پانکراس، مثل بیماری فیبروز کیستیک ایجاد شده باشد.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه