44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ALT,SGPT


نام های مشابه

Serum glutamic-pyruvic transaminase; Alanine transaminase; AST/ALT ratio


نوع نمونه

سرم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 ALT در بیماری های کبد افزایش می یابد.  ALT در اثر حمله ی قلبی و آسیب عضلانی نیز افزایش می یابد، اما افزایش آن کمتر از AST است.  د اکثر موارد، میزان افزایش ALT نسبت به افزایش AST بیشتر بوده و در نتیجه نسبت AST/ALT غالبا کاهش می یابد.  در هپاتیت الکلی، سیروز کبدی و آسیب عضلانی نسبت AST/ALT افزایش می یابد. ALT ویژگی بیشتری نسبت به AST برای بافت کبد دارد و در بیماری های غیر کبدی کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد.  در طی دوره ی درمان بیماری های کبد، مقدار ALT می تواند میزان اثبخشی درمان را نشان دهد. عوامل مداخله کننده در آزمایش: عواملی که موجب افزایش کاذب ALT می شوند عبارت اند از: تزریق عضلانی، فعالیت شدید، مصرف بعضی دارو ها. برای بررسی باید سایر آزمایش های پانل کبد نیز انجام شوند. برای تشخیص بیماری های کبد باید آزمایش های تختصاصی مانند تجسس ویروس هپاتیت A,B,C,D، تجسس دارو ها در خون، الکل، مس و سرولوپلاسمین، آهن خون و آزمایش های ژنتیک (برای تشخیص هموکروماتوز) نیز انجام شوند.