44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی بادی بر علیه ویروس ابشتاین بار epstein-Barr virus (EBV) antibodies


کد آزمایش

365


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

: EBV antibodies; EBV VCA-igm Ab; EBV CVA-IgG Ab; EBNA –IgG Ab; EA-D HgG Ab


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش سیستم ایمنی بدن در واکنش به آنتی ژن های EBV، آنتی بادی تولید می کند، که شامل آنتی بادی های IgM و IgG علیه کپسید ویروس (VCA)، آنتی بادی های IgG علیه (EA-D) و آنتی بادی علیه آنتی ژن هسته (EBNA) می باشند. در طول مدت عفونت اولیه با EBV، هر یک از این آنتی بادی ها به طور مجزا و با الگوی زمانی خاصی در بیمار ظاهر می شوند. VCA-IgM: اولین آنتی بادی است که در خون ظاهر و پس از گذشت 6-4 هفته محو می شود. VCA-IgG: سطح این آنتی بادی در هفته 4-2 پس از آلودگی به ویروس به اوج خود می رسد، پس از آن مختصری کاهش می یابد و پس از تثبیت شدن در یک حد خاص، برای بقیه ی عمر در بدن باقی خواهد ماند. EA-D-IgG: این آنتی بادی در فاز حاد عفونت در خون ظاهر می شود و پس از گذت مدت کوتاهی از جریان خون محو می شود. تقریبا در 20 درصد از موارد، سطح EA-D ممکن است برای مدت چندین سال پس از بهبودی همچنان بالا بماند. EBNA: این آنتی بادی پس از سپری شدن «فاز حاد عفونت» شاهر می شود. EBNA معمولا 4-2 ماه پس از عفونت اولیه در خون ظاهر شده و برای بقیه ی عمر در بدن باقی می ماند. انجام مجموعه ی این آزمایشات به تشخیص آلودگی


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه