44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آلبومین Albumin: ALB


نام های مشابه

آلبومین (Albumin, ALB)


نوع نمونه

خون سیاهرگی(سرم)


تفسیر

علل عمده کاهش آلبومین: آسیب کبدی، بیماری کلیوی، سندرم نفروتیک، سوء تغذیه، بیماری های التهابی و شوک. آلبومین در اکثر بیماری ها و اختلالات کاهش می یابد و به عنوان آزمایش غربالگری جهت تشخیص بیماری و ارزیابی وضعیت عمومی بدن در دوره ی درمان یا پیشرفت بیماری به کار می رود. سوء جذب یا دفع پروتئین از روده موجب کاهش آلبومین خون می شود. بنابراین سنجش آلبومین همراه با پره آلبومین به منظور ارزیابی وضعیت عمومی تغذیه ی فرد به کار می رود. علل عمده افزایش آلبومین: مصرف استروئید های آنابولیک، آندروژن ها، هورمون رشد و انسولین. تزریق سرم در حجم زیاد موجب کاهش کاذب آلبومین و