44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U-24h-U-Volume


نام های مشابه

اندازه گيري حجم ادرار در مدت معين


نوع نمونه

Random Urine


نگهداری نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

متفاوت