44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

میوگلوبین Myoglobin


کد آزمایش

3073


نام روش اندازه گیری

Chemical


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون کامل به همراه ضد انعقاد یا سرم) و نمونه ادرار رندوم


حجم نمونه

10 CC


نگهداری نمونه

12 روز در دمای c˚8-2(PH=8-9.5)


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه