44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آلدولاز(Aldolase)


نام روش اندازه گیری

Enzymatic


نوع نمونه

سرم، پلاسما(هپارین)


حجم نمونه

0.5 سی سی


نگهداری نمونه

سرم یا پلاسما سریع جدا شود و فریز گردد.


حمل و نقل نمونه

ارسال در ℃ 20


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

برای بررسی بیماران این آزمایش ها انجام می شوند: 1.اندازه گیری میزان A1AT: درمبتلایان معمولا کاهش می یابد. 2.الکتروفورز پروتئین:کاهش آلفا1-گلوبولین را نشان می دهد. 3.آزمایش ژنتیک: تعیین نوع موتاسیون دربیمار و افراد خانواده. معمولا فقط برای شناسایی موتاسیون های شایع (Z,S,M) آزمایش انجام می شود. پس ازشناسایی ژن معیوب، افراد ناقل نیز بررسی می شوند تا احتمال بروزآمفیزم و آسیب کبدی و نیز احتمال وراثت ژن معیوب در فرزندان آن ها ارزیابی شود.


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه