44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Lamotregin


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

Lamotregin-HPLC


نوع نمونه

Serum /Plasma (EDTA)ترجیحا


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m