44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Stone


نام های مشابه

سنگ ادراري و كيسه صفرا


نوع نمونه

Stone


حجم نمونه

کل سنگ دفع شده


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

R.T


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND