44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

HCT


کد آزمایش

305


مورد استفاده

تشخیص کم خونی یا (آنمی )


نام روش اندازه گیری

MEASUREMENT


نام های مشابه

هماتوكريت


نوع نمونه

Whole Blood(E) 


حجم نمونه

1-2


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h