44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Osmolality (24h/U)


نام روش اندازه گیری

OSMOLALITY


نام های مشابه

اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن


نوع نمونه

UR/24hU


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND