44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Cholesterol


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

كلسترول خون


نوع نمونه

Serum/Plasma(H,E)


حجم نمونه

0.2


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d