44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Occult Blood


کد آزمایش

728


نام روش اندازه گیری

BANZIDIN


نام های مشابه

OB-خون مخفي در مدفوع


نوع نمونه

 Stool


حجم نمونه

2gr


نگهداری نمونه

R.T


حمل و نقل نمونه

R.T


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3h