44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Osmolality - Serum


نام روش اندازه گیری

Biocchem. Calculat.


نام های مشابه

اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن


نوع نمونه

P-F 


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND