44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Urea


هزینه آزمایش

test


کد آزمایش

test


مورد استفاده

test


نام روش اندازه گیری

test


نام های مشابه

test


نوع نمونه

test


حجم نمونه

test


کمترین حجم نمونه

test


نگهداری نمونه

test


حمل و نقل نمونه

test


نیازهای همراه نمونه

test


راهنمای جمع آوری نمونه

test


اطلاعات لازم از بیمار

test


معیار رد نمونه

test


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

test


اطلاعات بالینی

test


مقادیر مرجع

test


تفسیر

test


احتیاط ها

test


منابع بالینی

test


توضیح روش کار

test


روز و زمان انجام آزمایش

test


مدت زمان انجام آزمایش

test


حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش

test


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

test