44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. آ. 125 (CA-125)


کد آزمایش

125


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

سي آ- 125


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 محدوده مرجع CA-125: کم تر از 35  طبیعی بودن سطح CA-125 نمی تواند به طور قطع وجود سرطان تخمدان را رد کند.  در صورت افزایش سطح CA-125 احتمال سرطان تخمدان مطرح می شود.  CA-125 CA-125>65: در بیمارانی که توده ای در ناحیه لگن دارند، سرطانی بودن ضایعه احتمال می رود.  CA-125>200: مقادیر بالاتر از 200 معمولا به دلیل بدخیمی است.  افزایش سطح CA-125 در بیناران تحت درمان و پس از پایان دوره درمان، معمولا نشان دهنده ی بازگشت سرطان است.  کاهش CA-125 در طول دوره درمان، معمولا به مفهوم پاسخ یه درمان است.  ثابت ماندن یا افزایش CA-125 در طول دوره درمان، معمولا به مفهوم موثر نبودن درمان است. در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان که سطح CA-125 در هنگام تشخیص بیماری نرمال بوده است، نمی توان از این تست جهت مانیتور کردن روند درمان یا پیشرفت بیماری استفاده کرد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h