44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Bucall Smear


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

Buccal Smear


نوع نمونه

سيتولوزي


حجم نمونه

Cytology


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

Staining+Microscopy