44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اچ. ای. 4 Human epididymis protein


کد آزمایش

489


نام روش اندازه گیری

Elisa


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

5 روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 سطح HE4 در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان افزایش نشان می دهد، اما افزایش سطح HE4 مختص به سرطان تخمدان نیست و ممکن است در بعضی از بیماری های دیگر نیز افزایش یابد.  در تفسیر نتیجه آزمایش، تغیری برابر یا بیش تر از 25 درصد در سطح HE4 معنی دار و قابل توجه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب:  افزایش سطح HE4 (به میزان 25 درصد یا بیش تر) نشان دهنده ی عود بیماری یا پیشرفت آن است.  کاهش سطح HE4 (به میزان 25 درصد یا بیش تر) نشان دهنده ی پاسخ مناسب به درمان و اثر بخشی درمان است.  افزایش یا کاهش کاذب مقدار HE4 ممکن است در نمونه های حاوی آنتی بادی های HAMA رخ دهد (نوعی آنتی بادی در سرم : human anti-mouse antibodies-HAMA)  طبیعی بودن سطح HE4 نمی تواند وجود سرطان را به طور قطع رد کند، ضمن این که افزایش آن نیز نمی تواند به طور قطعی نشان دهنده ی وجود سرطان باشد. از این رو تست HE4 به منظور غربالگری سرطان استفاده نمی شود.  تست HE4 برای مانیتور کردن بیماران مبتلا به سرطان تخمدان از نوع موسینی (mucinous) و جرم سل (germ cell) کاربرد ندارد.  نتایج حاصل از این آزمایش باید با در نظر گرفتن سایر یافته های


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه