44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Uric Acid


کد آزمایش

16


مورد استفاده

افزایش اسیداوریک در بیماریهای کلیه همراه با نارسایی کلیه -برخی رژیمهای غنی ازپروتئین لوکمی- لنفوم -نقرس


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

اسيد اوريك خون


نوع نمونه

Serum,Plasma(H,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND