44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Mycoplasma C


نام های مشابه

كشت مايكوپلاسما


نوع نمونه

CSF/Sp/dis


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد