44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Listeria Ab .(IF)


نام روش اندازه گیری

Immunoflurescence


نام های مشابه

ليستريا - IF


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND