44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سرخک و اوریون Rubeola & Mumps


کد آزمایش

1254


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Measles (Rubeola) or Mumps IgM and IgG Antibodies; Measles (Rubeola) or Mumps viral Culture


نوع نمونه

1. برای تست های سرولوژیک خون سیاهرگی (سرم) 2.برای جدا کردن ویروس: خون، ادرار، نمونه برداری از نازوفا


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

آزمایش باید تا 48 ساعت انجام شود نگهداری برای مدت طولانی در c˚70-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای اتاق


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاص لازم نیست.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه