44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Urea (S)


نام های مشابه

اوره خون


نوع نمونه

S/P(Not NH4 H)


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND