44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Neisseria


نوع نمونه

Urine/dis


حجم نمونه

1 Soap


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

فوری


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

فوری