44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. آر. پی. (CRP)


کد آزمایش

464


نام های مشابه

High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP); Erythrocyte sedimentation rate-ESR


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 افزایش CRP خون، نشان دهنده ی وجود عفونت یا التهاب حاد در بدن است. با کاهش درجه ی التهاب در بدن، سطح CRP خون نیز کاهش می یابد. بنابراین افت CRP نشان دهنده ی کاهش شدت یا بهبود التهاب است.  سطح CRP ممکن است در اواخر دوره ی بارداری و نیز با مصرف قرص های ضد بارداری افزایش یابد.  CRP معمولا در افراد چاق بالاتر است.  تست (سرعت رسوب گلبول های قرمز)