44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

AST-SGOT


نام های مشابه

Serum gelutamic-oxaloacetic transaminase; SGOT; Aspartate transaminase; AST/ALT ratio


نوع نمونه

سرم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 AST در بیماری های کبد افزایش می یابد.  AST در اثر حمله قلبی، و آسیب عضلانی نیز افزایش می یابد و میزان افزایش آن بیش تر از آنزیم ALT است.  در اکثر موار، میزان افزایش ALT نسبت به افزایش AST بیشتر بوده و در نتیجه نسبت AST/ALT غالبا کاهش می یابد.  در هپاتیت الکلی، سیروز کبدی و آسیب عضلانی نسبت AST/ALT افزایش می یابد. ALT ویژگی های بیش تری نسبت به AST برای بافت کبدی دارد و در بیماری های غیر کبدی کم تر تحت تاثیر قرار می گیرد.  تزریق عضلانی و فعالیت شدید می توانند موجب افزایش AST شوند.