44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

فروکتوزامین Fructosamine


کد آزمایش

6088


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Glycated Serum Protein; GSP; Glycated Albomin


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

نمونه سریع جداشود . نگهداری 4 ساعت در 25-4 درجه سانتیگراد، دو هفته در 20- درجه سانتیگراد و سه ماه در 70- درجه سانتیگراد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

آمادگی برای انجام آزمایش: رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 افزایش سطوح فروکتوزامین: نشان دهنده ی افزایش غلظت متوسط گلوکز خون در طی 3-2 هفته اخیر است. به طور کلی بین افزایش فروکتوزامین و متوسط غلظت قندخون رابطه ی (مستقیمی) برقرار است.  تغییرات سطح فروکتوزامین در طی زمان، نسبت به مقادیر مطلق آن ارزش تشخیصی بیشتری دارد. به عنوان مثال افزایش سطح فروکتوزامین در بیماری که سابقا سطح فروکتوزامین او نرمال بوده است نشان دهنده ی عدم کنترل کافی قند خون است، حتی اگر مقدار فعلی آن چندان غیرطبیعی نباشد.  سطح فروکتوزامین نرمال در بیماری دیابتی: نشان می دهد که بیماری به خوبی تحت کنترل است.  کاهش سطح فروکتوزامین در آزمایشات متوالی: نشان دهنده این است که تغییر رژیم غذایی یا دارویی بیمار در کنترل بیماری موثر واقع شده است.  پایین بودن سطح پروتئین یا آلبومین خون موجب کاهش کاذب فروکتوزامین خواهد شد. بنابر این نتایج این تست باید در کنار نتایج سایر آزمایشات بیمار تفسیر شود.  در بیمارانی که غلظت خون آن ها دارای نوسانات شدید (افزایش و کاهش سریع و نامنظم) می باشد، سطح فروکتوزامین A1c ممکن است نرمال یا نزدیک به نرمال باشد. در این حالت تست های فروکتوزامین و A1c نمی


مدت زمان انجام آزمایش

1 هفته