44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

IgE - Total (ECL)


کد آزمایش

284


مورد استفاده

غربالگری اولیه در بیماریهای الرژیک و موارد خاصی از نقص سیستم ایمنی


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

آ جي اي - ایمنوگلوبولین E


نوع نمونه

Serum/Plasma( Citrate,EDTA,Li-H,Na-H)


حجم نمونه

0.3 


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d