44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

B.M. Aspiration


نام روش اندازه گیری

Manual Procedure


نام های مشابه

BM-Aspirat


نوع نمونه

Bone Marrow


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توسط پاتولوژیست