44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

فاکتورهای انعقادی factor assays


نام روش اندازه گیری

ELFA


نام های مشابه

Blood clotting factors; clotting factors [by the individual factors number (factor l, factor ll, etc


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


حجم نمونه

0/5cc


حمل و نقل نمونه

ارسال سریع دردمای 8-2 درجه


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لام نیست.


تفسیر

• طبیعی بودن فعالیت فاکتورهای انعقادی به معنی نرمال بودن فعالیت سیستم انعقادی است. • پایین بودن میزان فعالیت ک یا چند فاکتور به مفهوم اختلال در فعالیت سیستم انعقادی است. برای این که فعالیت سیستم انعقادی طبیعی باشد، باید هریک از فاکتورهای انعقادی در حد طبیعی باشند. سطح طبیعی هر یک از فاکتورها متفاوت است. نتیجه ی آزمایش معمولا به صورت درصد گزارش می شود و 100 درصد به عنوان معیار مقایسه در نظر گرفته می شود. فقر فاکتورهای انعقادی ممکن است ارثی، مادرزادی یا اکتسابی باشد. وارد ارثی نادر بوده و معمولا یک فاکتور را شامل می شود. هموفیلی آ و هموفیلی ب شایع ترین نوع از این دسته اند. این عوارض وابسته به کروموزوم X- کروموزوم جنسی- بوده و در اثر فقدان فاکتو 8 و فاکتور 9 در مردان دیده می شوند. در زنانی که نتقل ژن باشند علایم بیماری دیده نمی شود. فاکتورهایی که به کروموزوم X وابسته نیستند، در هر دو جنس به طور یکسان شایع است. شدت علایم ناشی از کمبود یا فقدان فاکتورهای انعقادی، به نوع فاکتور و نیز شدت کمبود آن بستگی دارد. کمبود مختصر تا متوسط فاکتورها با علایم بالینی خفییف همراه بوده و ممکن است بروز علای


مدت زمان انجام آزمایش

با هماهنگی