44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Estradiol (ECL)


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

استراديول - استروژن


نوع نمونه

Serum /Plasma(EDTA,Citrate,Li-H,Na-H,NH4-H,K-Oxalate,NaF)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2d