44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

BUN


نام های مشابه

اوره 


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H) not NH4-Hep


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'4-25


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d