44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سیاه سرفه pertussis


نام های مشابه

whooping cough test, Bordetella pertussis Culture; Bordetella pertussis by pcr; bordetella pertussis


نوع نمونه

سوآپ نازوفارنکس یا اسپیره از بینی، در مواردی نمونه ی خون سیاهرگی.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

نتیجه ی آزمایش کشت به نحوه ی جمع آوری و حمل نمونه، فاز بیماری در زمان جمع آوری نمونه و مصرف آنتی بیوتیک پیش از جمع آوری نمونه، بستگی خواهد داشت.  نتیجه ی مثبت کشت، نشان دهنده ی وجود عفونت با بوردتلاپرتوسیس است.  نتیجه ی منفی کشت، نمی تواند وجود عفونت را به طور قطع رد کند.  نتیجه ی مثبت در تست pcr: به معنی «احتمال» ابتلای فرد به سیاه سرفه می باشد. نتیجه ی PCR ممکن است در حضور سایر باکتری ها ی خانواده ی بوردتلا نیز مثبت شود.  نتیجه ی منفی در تست PCR: احتمال ابتلای فرد به سیاه سرفه کم است؛ اما نمی تواند احتمال عفونت را به طور قطع رد کند؛ زیرا در صورتی که تعداد باکتری های موجود در نمونه کم باشد، این احتمال وجود دارد که در این روش شناسایی نشود.  با پیشرفت بیماری، احتمال مثبت شدن نتایج هر دو آزمون، کشت و PCR کم تر خواهد شد.  حساسیت و ویژگی تست فلورسنت به اندازه ی دیگر روش ها نیس. درصورت مثبت شدن نتیجه ی این تست، این احتمال وجود دارد که شخص به بیماری سیاه سرفه مبتلا باشد؛ اما نتیجه ی مثبت باید حتما با روش دیگری تایید گردد.  نتیجه ی منفی در تست فلورسنت آنتی بادی نمی تواند وجود عفونت را