44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

VMA(G)


نام روش اندازه گیری

Chromatography


نام های مشابه

وي ام آ


نوع نمونه

24h-Urine


حجم نمونه

+10 ml Acetic acid (pure)


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

5day