44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

واریانس هموگلوبین Hemoglobin Variants


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست