44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

بررسی مایع جنب (پلور) (Pleural Fluid Analysis)


کد آزمایش

6029


نوع نمونه

برداشت از مایع جنب توسط پزشک با عمل توراکوسنتز (Thoracocentesis)


تفسیر

تعیین نوع مایع برای تشخیص علت بیماری اهمیت دارد. آنالیز اولیه مایع جنب، برای تعیین نوع اگزودا وترانسودا شامل بررسی ظاهری، شمارش سلولی و سنجش میزان پروتئین آن می باشد. بررسی ظاهری مایع:  در حالت طبیعی: کاهی رنگ و شفاف است.  ظاهر شیری: درگیری سیستم لنفاوی  ظاهر قرمز رنگ: به علت خون ریزی  کدورت: به علت عفونت یا افزایش گلبول های سفید در مایع تست های بیوشیمیایی:  قند: در حالت طبیعی، تقریبا برابر با قند خون است.  کاهش قند: در عفونت ها  پروتئین: در نوع اگزودا به علت التهاب یا عفونت افزایش پیدا می کند.  اندازه گیری قند، پروتئین و آلبومین خون معمولا به طور همزمان جهت مقایسه این پارامترها با غلظت آن ها در مایع جنب انجام می شود. بررسی میکروسکوپی:  در حالت طبیعی: تعداد معدودی گلبول سفید (WBC) در مایع جنب وجود دارد، اما گلبول قرمز (RBC) در آن وجود ندارد.  هیچ میکروارگانیسمی در مایع جنب وجود ندارد.  شمارش تام گلبول سفید (WBC): در عفونت افزایش می یابد.  شمارش افتراقی گلبول سفید: افزایش درصد نوتروفیل ها در موارد عفونی بررسی سیتولوژی: بررسی سلولی از نظر تغییرات سلولی و وجود سلول های سرطانی