44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنالیز مایع صفاتی (پری نوتئال) peritoneal Fluid Analysis


کد آزمایش

650


نوع نمونه

برداشت مایع صفا