44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنالیز مایع صفاتی (پری نوتئال) peritoneal Fluid Analysis


کد آزمایش

650


نوع نمونه

برداشت مایع صفاقی به روش پاراسنتز (paracentesis) با استفاده از یک سوزن و سرنگ از فضای شکمی


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

قبل از اقدام به پاراسنتز و آسپیراسیون مایع صفاقی، بیمار باید مثانه خود را خالی کند.


تفسیر

تعیین نوع مایع برای تشخیص علت بیماری اهمیت دارد. آنالیز اولیه مایع صفاقی، برای تعیین نوع اگزودا و ترانسودا، شامل بررسی ظاهری، شمارش سلولی و سنجش میزان پروتئین آن می باشد. بررسی ظاهری مایع:  در حالت طبیعی: کاهی رنگ و شفاف است.  ظاهر شیری رنگ: درگیری سیستم لنفاوی  ظاهر قرمز رنگ: به علت خونریزی  زرد: بیماری کبدی  سبز: وجود صفرا  کدورت: به علت عفونت یا افزایش گلبول های سفید تست های بیوشیمیایی:  قند: در حالت طبیعی، تقریبا برابر با قند خون است.  کاهش قند: در عفونت ها  پروتئین: در نوع اگزودا به علت التهاب یا عفونت افزایش پیدا می کند.  آمیلاز: افزایش در بیماری های پانکراس  آلکالین فسفاتاز: افزایش در آسیب روده  مارکرهای سرطان: برای تشخیص سرطان اندازه گیری قند، پروتئین و آلبومین خون معمولا به طور همزمان جهت مقایسه ی این پارامتر ها با غلظت آن ها در مایع صفاقی انجام می شود. بررسی میکروسکوپی:  در حالت طبیعی: تعداد کمی گلبول سفید (WBC) در مایع صفاقی وجود دارد، اما گلبول قرمز (RBC) در آن وجود ندارد.  هیچ میکروارگانیسمی در آن وجود ندارد.  شمارش تام گلبول سفید (WBC): در عفونت افزایش می