44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Transferrin


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نوع نمونه

Serum/Plasma(H,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-25


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

8day