44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Testosterone


نام روش اندازه گیری

Electrochemiluminescence


نام های مشابه

تستو سترون


نوع نمونه

S/P(E,C,Na-H,Li-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7D