44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

بی. سی. آر-ا. بی. ال BCR-ABL))


نام های مشابه

BCR/ABL1; bcr-abl oncogene; BCR-ABL Kinase Domain Mutation Analysis


نوع نمونه

خون سیاهرگی، نمونه آسپیره یا بیوپسی از مغز استخوان


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 وجود گلبول های سفید غیر طبیعی در مغز استخوان، وجود کروموزوم فیلادلفیا و توالی ژنی BCR-ABL، نشان دهنده ی وجود بماری لوسمی میلوژنیک مزمن یا لوسمی لنفوبلاستیک حاد، از نوع «فیلا دلفیا مثبت» می باشد.  وجود کروموزوم فیلا دلفیا در تقریبا95-90 درصد از بیماران مبتلا به CML با انجام آزمایشات ستوژنتیک تشخیص داده می شود.  وجود توالی ژنی BCR-ABL در 100 درصد از بیماران مبتلا به CML با انجام آزمایشات مولکولی یل تکنیک فیش تشخیص داده می شود. FISH& / or qualitative BCR-ABL molecular testing))  در عده ی کمی از بیمارن مبتلا به CML ، در حالی که توالی ژنی BCR-ABL در آن ها وجود دارد، اما کروموزوم فیلادلفیا در آن ها قابل شناسایی نیست.  کاهش سطح BCR-ABL در خون یا مغز استخوان در طول دوره ی درمان، نشن دهنده ی اثربخش بودن درمان است.  چنانچه در بررسی کمی، مقدار BCR-ABL به پایین تر از حد قابل سنجش برسد و شمارش گلبول های خون نیز به حد طبیعی خود بازگردد، به این مفهوم است که بیماری رو به بهبودی remission)) است.  افزایش سطح BCR-ABL در طول دوره ی درمان، نشان دهنده ی پیشرفت یا عود بیماری recurrence)) است، همچنین