44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اریتروپویتین Erythropoietin


کد آزمایش

592


نام روش اندازه گیری

Elisa


نوع نمونه

خون سیاهرگی سرم


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

4روز درc˚8-2، 1ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 افزایش سطح اریتروپویتین در بیماران مبتلا به کم خونی همراه با کاهش شمارش گلبول های قرمز: کم خونی به احتمال زیاد به دلیل کاهش فعالیت مغز استخوان می باشد.  نرمال یا پایین بودن سطح اریتروپویتین در بیماران مبتلا به کم خونی: کم خونی به احتمال زیاد مربوط به عدم تولید اریتروپویتین کافی توسط کلیه ها است.  بالا بودن سطح اریتروپویتین همراه با افزایش شمارش گلبول های قرمز: پولی سیتمی به علت تولید بیش از حد اریتروپویتین توسط کلیه ها یا دیگر بافت های بدن است.  نرمال یا پایین بودن سطح اریتروپویتین، همراه با افزایش شمارش گلبول های قرمز: پلی سیتمی به علت دیگری غیر از تولید بیش از حد اریتروپویتین ایجاد شده است.  چنانچه علت کم خونی، کمبود ویتامین ب 12، فولات یا آهن باشد، حتی با تولید کافی اریتروپویتین ممکن است کم خونی بر طرف نشود و لازم است که کمبود مواد ضروری در بدن بر طرف گردد.


مدت زمان انجام آزمایش

10 روزه