44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Amino Acid Assay - Serum


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

Amino Acids - Serum


نوع نمونه

Serum/Whole Blood(Blood Spot)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m