44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Pap Smear


کد آزمایش

905


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نوع نمونه

Cervical


حجم نمونه

1 لام


نگهداری نمونه

15-25


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توسط پزشک


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2m