44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Zinc (Zn)


کد آزمایش

62


مورد استفاده


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

Zn=Zinc- روی


نوع نمونه

Urine/Serum/Plasma(H)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد