44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Vaginal-(C&S)


نام روش اندازه گیری

Culture


نوع نمونه

dis


حجم نمونه

1 drop