44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هیدروکسی پروژسترون 17-Hydroxyprogesterone


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

17-OHP;17OH progesterone; progesterone -17-OH


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

cc 5/0


نگهداری نمونه

4روز درc˚8-2، 1ماه در ˚20-c


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

افزایش شدید و قابل ملاحظه درسطح 17-OHPدر نوزادان یا کودکان (دختر یا پسر): می تواند نشان دهنده ی ابتلا به بیماریCAH باشد. افزایش متوسط سطح17-OHP : می تواند نشان دهنده ی ابتل ابه نوع خفیف بیماری CAH یا کمبود آنزیم 11-بتا- هیدروکسیلاز باشد. آنزیم 11-بتا-هیدروکسیلاز (11-beta-hydroxylas deficiency) یکی دیگر از آنزیم هایی است که کمبود آن می تواند عامل بیماری CAH باشد. افزایش نسبی سطح 17-OHP:همچنین ممکن است یک نتیجه ی مثبت کاذب باشد. طبیعی بودن سطح 17-OHP: نشان دهنده ی عدم کمبودآنزیم 21-هیدروکسیلازمی باشد. کاهش سطح 17-OHP درآزمایشات متوالی در بیمار مبتلا به CAH: نشان دهنده ی پاسخ بیمار به درمان و اثر بخش بودن درمان است. افزایش سطح 17-OHP در آزمایشات متوالی در بیمار مبتلا به CAH: نشان دهنده ی عدم اثر بخشی درمان و لزوم تغییر در پروتکل درمانی است. درشرایط خاص ممکن است درطول دوره ی بارداری، مایع آمنیون به منظور تشخیص و درمان CAHدر جنین مورد بررسی قرار گیرد.


روز و زمان انجام آزمایش

4 روزه