44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Mg - Ionized


نام روش اندازه گیری

منيزم يونيزه خون -


نوع نمونه

Serum/Plasma(H) 


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

12-25


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d