44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

انسولین (insulin)


کد آزمایش

3194


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

سرم سریع جدا شده و تا قبل از آنالیز در c˚20- نگهداری شود.


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

 اکرومگالی  سندرم کوشینگ  مصرف بعضی اروها: کورتیکواستروئیدها، لوودوپا  قرص های ضدبارداری  عدم تحمل کالاکتوز یا فروکتوز  انسولینوم  چاقی  مقاومت با انسولین (دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک) کاهش انسولین در شرایط زیر دیده می شود:  دیابت  هیپوپیتویتریسم- کم کاری هیپوفیز-  بیماری های پانکراس (پانکراتیت مزمن، فیبروز کیستیک و سرطان پانکراس)  اندازه گیری انسولین ممکن است انسولین اندروژن یا اگزوژن یا هردو را اندازه گیری کند.  آزمایش های دوره ای ممکن است در یک آزمایشگاه و با یک روش انجام شود تا داده ها قابل مقایسه باشند.  تست تحمل انسولین، پس از تزریق وریدی انسولین و اندازه گیری میزان قند و انسولین خون انجام می شود. عدم کاهش قند خون پس از تزریق انسولین نشان دهنده ی مقاومت به انسولین است.  حضور آنتی بادی علیه انسولین ممکن است در آزمایش انسولین تداخل کند، در این شرایط سنجش سی پپتید جانشین مناسببی برای ارزیابی میزان تولید انسولین خواهد بود.


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه