44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هموگلوبین ا. وان. سی. (A1c)


کد آزمایش

101


نام روش اندازه گیری

Imm.turb & HPLC


نام های مشابه

Hemoglobin A1c; HbA1c; Glycohemoglobin; Glycated hemoglobin; Glycosylated hemoglobin HemoglobinA1c;


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


حجم نمونه

cc 1


نگهداری نمونه

12ساعت در c˚25-20 ، 1هفته در c˚8-2


حمل و نقل نمونه

ارسال تا 6 ساعت در دمای اتاق


معیار رد نمونه

همولیز لخته شدن انجماد ضد انعقاد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 هموگلوبین A1c-6-4 درصد: نشان دهنده ی عدم ابتلا به دیابت  هموگلوبین A1c-4/6-7/5 درصد: نشان دهنده ی پره دیابت (prediabetes)  احتمال ابتلای این افراد به بیماری دیابت بالاتر است.  هموگلوبین A1c – بیش از 5/6 درصد: نشان دهنده ی دیابت  هموگلوبین A1c – در بیماران دیابتی توصیه می شود در حد کم تر از 7 درصد حفظ شود.  هموگلوبین A1c – بیش از 7 درصد در بیماران دیابتی: نشان دهنده ی عدم کنترل مطلوب است.  مرجع محدوده ذکر شده ADA: American Diabetes Association است: www.diabetis.org  هموگلوبین A1c نمی تواند منعکس کننده ی تغییرات حاد در سطح قند خون باشد، بنابراین نتیجه ی این تست برای سنجش افزایش یا افت ناگهانی قند خون کاربرد ندارد.  افرادی که دارای هموگلوبین اس (سیکل) می باشند مقدار کم تری هموگلوبین A دارند. این موضوع استفاده از تست هموگلوبین A1c را جهت تشخیص یا مانیتور کردن بیماری دیابت در این دسته از افراد محدود می کند.  خونریزی شدید پیش از انجام آزمایش می تواند سبب کاهش کاذب نتیجه ی آزمایش A1c شود.  در بیماران مبتلا به کم خونی نیز نتیجه ی تست هموگلوبین A1c می تواند به طور کاذب پایین باشد 


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه