44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Sickle- Prep.


نام روش اندازه گیری

Direct Microscopy


نام های مشابه

سيكل پرپ


نوع نمونه

Whole Blood(EDTA)


حجم نمونه

2-Jan


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h